• LV
  • EN
  • RU

ZIGZAG FACTORY

Interneta Vietnes www.zigzagfactory.com Lietošanas Noteikumi

Šis pirkuma līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „ZIGZAG FACTORY”, Reģ. Nr. 40103712517, Juridiskā adrese: Kaļķu iela 33, Kuldīga, LV-3300, Latvija un klientu, kas veic pasūtījumu www.zigzagfactory.lv interneta vietnē.

Terminu apraksts:

Klients – fiziska persona, kura veic pasūtījumu interneta veikalā www.zigzagfactory.com un ir pasūtītās preces saņēmējs. Interneta vietnēwww.zigzagfactory.com iegādātās preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

„ZIGZAG FACTORY” – SIA „ZIGZAG FACTORY”, sabiedrība, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģ. Nr. 40103712517 (Juridiskā adrese: Kaļķu iela 33, Kuldīga, LV-3300) un kurai pieder interneta vietnewww.zigzagfactory.lv, www.zigzagfactory.com, www.zigzagfactory.no, www.zigzagfactory.ru.

Interneta vietne – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.zigzagfactory.com. Klientiem Interneta vietnē noformēšanai tiek piedāvāta pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Prece – materiālā vienība, kura atrodas Preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai Interneta vietnē, piem., tencela satīna gultas veļas komplekts, tencela virspalags, tencela spilvendrāna, tencela palags vai citas piedāvātās Preces.

Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums Interneta vietnē izvēlētās Preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Interneta vietnes īpašnieks un administrators ir SIA “ZIGZAG FACTORY”.

1.2. Pasūtot Preci ar Interneta vietnes www.zigzagfactory.com starpniecību, Klients piekrīt Preces lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Interneta vietnē izvietotā informācija par Preci ir publiska.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Visa šajā Interneta vietnē pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir „ZIGZAG FACTORY”, mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

1.6. „ZIGZAG FACTORY” atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

1.7. „ZIGZAG FACTORY” neuzņemas nekādu garantiju par to, ka informācija, kas ir ievietota šajā Interneta vietnē, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz Preču sarakstu un izcenojumu precizitāti, ir pilnīga vai aktuāla. „ZIGZAG FACTORY” patur tiesības veikt jebkuru kļūdu, neprecizitāšu vai nepilnību koriģēšanu un atjaunot informāciju Interneta vietnē jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas Klientam (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu).

1.8. Attiecības starp Klientu un „ZIGZAG FACTORY” reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. Līgumam ir piemērojamas Latvijas Republikas materiālās tiesību normas, izslēdzot ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošanu.

1.9. „ZIGZAG FACTORY” nav atbildīga par autortiesībām materiāliem, kurus Jūs esat iesūtījuši, lietojot virtuālo studiju „ZIGZAG FACTORY”. Visa atbildība par iesūtītajiem materiāliem gulstas uz pašu iesūtītāju, likumā paredzētajā kārtībā.
1.10. „ZIGZAG FACTORY” ir tiesīga nerealizēt un neapkalpot pasūtītājus, kuru vēlmes neatbilst vispārpieņemtajām sabiedrības normām, kā arī kuru iesūtītais materiāls satur tēmas un veidus, ko aizliedz Latvijas likumi.
Virtuālā dizaina studija „ZIGZAG FACTORY” nepaskaidro klientam atteikuma iemeslus.

 

2. Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana Klientam ir pieejama  bez reģistrācijas Interneta vietnē.

2.2. „ZIGZAG FACTORY” nav atbildīga par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, tās precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādījis reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomas par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt „ZIGZAG FACTORY”, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@zigzagfactory.com.

Vēstule ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

 

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu Interneta vietnē www.zigzagfactory.com, caur e-pastu vai telefonu, norādot „ZIGZAG FACTORY” Pasūtījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju. Detalizētu informāciju skatīt sadaļā “MAKS’AJUMI”.

3.2. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no  Pasūtījuma apmaksas no KLIENTA PUSES, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīgā piegādes dienesta, kurš nodrošina šā Pasūtījuma piegādi, un nav tieši atkarīgs no „ZIGZAG FACTORY”. Detalizētu informāciju skatīt sadaļā “PIEGĀDE UN TERMIŅI”.

3.3. Klienta veikts produkta(-u) Pasūtījums Interneta vietnē www.zigzagfactory.com, kas noformēts,  izmantojot internetu, ir uzskatāms par saistošu piedāvājumu Klientam noslēgt pirkuma līgumu, ko Klients ir apliecinājis, Pasūtījuma izdarīšanas brīdī ieklikšķinot ailē “Piekrītu lietošanas noteikumiem”, ar to apstiprinot, ka ir iepazinies ar Interneta vietnes lietošanas noteikumiem. Klientam ir pienākums aizpildīt Pasūtījuma detaļas Precīzi un pilnā apjomā.

3.4. Saņemot Pasūtījumu, „ZIGZAG FACTORY” apstiprina Pasūtījuma saņemšanas faktu, nosūtot Klientam apstiprinājuma e-pastu. Šāda e-pasta saņemšana tomēr nevar tikt uzskatīta par Pasūtījuma izpildes akceptēšanu. Pasūtījuma akcepts („Akcepta e-pasts”), kas nepieciešams, lai uzskatītu, ka starp Pusēm ir noslēgts Līgums, tiks nosūtīts Klientam pēc tam, kad „ZIGZAG FACTORY” būs pārliecinājusies par konkrētā produkta izgatavošanas un piegādes iespējām. Akcepta e-pastā tiks norādīta produkta(-u) pilna cena, iekļaujot nodokļus un piegādes izdevumus. Akcepta e-pasts  Klientam tiks nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu brīdī, kad „ZIGZAG FACTORY” ir nosūtījusi Klientam Akcepta e-pastu.

3.5. Interneta vietnē izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot Preces īpašības (to skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsties pie „ZIGZAG FACTORY”, lai precizētu Preces detaļas. Ja Klients nav vērsies pie „ZIGZAG FACTORY” pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot Pasūtījumu, nav radušies jautājumi par Preces īpašībām.

3.6. Gadījumos, kad Klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, Interneta vietnē individuāli izstrādāta produkta, neizsūtīta Pasūtījuma – anulētā Pasūtījuma summa netiek atgriezta.

3.7. Interneta vietnē www.zigzagfactory.com ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs, un šīs informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un „ZIGZAG FACTORY”.

3.8. Interneta vietnes www.zigzagfatory.com īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu, krāsu, parametru attēlojumu Klienta displejā.

 

4. Cena un maksāšanas kārtība

4.1. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver sevī atbilstošos ar likumu noteiktos nodokļus. „ZIGZAG FACTORY” ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji mainīt cenas un produktus. Norādītajās cenās nav ietverti piegādes izdevumi, kas ir atkarīgi no piegādes vietas un tiks norādīti, veicot Pasūtījumu. Dažām Precēm piegādes izdevumi jau ir iekļauti cenā.

4.2. Klients veic norēķinus par maksājumu uzreiz pēc Pasūtījuma noformēšanas. Ja „ZIGZAG FACTORY” nav saņēmusi maksājumu 14 dienu laikā pēc Akcepta e-pasta nosūtīšanas, „ZIGZAG FACTORY”  ir tiesīga atcelt Klienta Pasūtījuma akceptu.

4.3. Maksājumi var tikt veikti, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz „ZIGZAG FACTORY” norēķinu kontu saskaņā ar Pasūtījuma informāciju vai izmantojot trešo personu maksājumu sistēmu  (piemēram, PayPal, kredītkartes). Sīkāk par maksājumu veidiem skatiet sadaļā „APMAKSA” un „PIEGĀDE”.

4.4. Par maksājuma saņemšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad konkrētais maksājums ir ienācis „ZIGZAG FACTORY” norēķinu kontā.

4.5. ZIGZAG FACTORY konstruktorā papildus dizaina cena veidojas no „vīlēm”, kas izveidojas starp 2 blakusesošu krāsu audumiem. Vienai blakus esošai krāsai, izvēloties nākamo krāsu, starp tām veidojas vīle, pēc kā tiek rēķinātas dizaina izmaksas.  Attiecīgi, nav nozīmes izvēlētam konkrētās krāsas daudzumam, bet gan krāsu izkārtojumam, ko Klients izvēlas. Konstruktora ārējās rāmja malas jeb šūšanas vīles, kas savieno produktu detaļas, netiek ņemtas vērā. Katra dizaina 1 cm vīles cena ir 0,02 EUR.

 

5. Piegāde

5.1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un citām valstīm.

5.2. Piegāde tiks veikta no „ZIGZAGFACTORY” telpām (Kuldīga, Latvija) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Pasūtītā Prece tiks sagatavota un nodota  piegādei maksimāli četru (4) darba dienu laikā vai ātrāk pēc Klienta maksājuma saņemšanas.

5.3. Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, „ZIGZAG FACTORY dara visu, kas  no tā atkarīgs. Tomēr informējam, ka ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no „ZIGZAG FACTORY neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.4. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

5.5. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas (no attiecīgā piegādes) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, „ZIGZAG FACTORY” atlīdzina Klientam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad „ZIGZAG FACTORY ir saņēmis no piegādes dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

5.6. Piegādes veidi ir norādīti Interneta vietnes sadaļā “PIEGĀDE”.

5.7. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

5.8. Gadījumos, ja Preces piegāde Klientam izrādās neiespējama saistībā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopama norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu bijis informēts par piegādes laikiem, Klientam var tikt pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Klients tādu ir pieprasījis.

5.9. Samaksa par vienas vienības piegādi Latvijā ir atkarīga no Klienta izvēlētā piegādes veida. Izvēloties saņemt Pasūtījumu ar kurjerpastu, ja Preces vērtība pārsniedz 100 EUR, kurjera piegāde arī būs bezmaksas. Piegādes izmaksas un kopējā pirkuma maksa Klientam tiks norādīta, noformējot Pasūtījumu.

5.9.1. Ja Klients ir izvēlējies saņemt Pasūtījumu „ZIGZAGFACTORY” telpās Kuldīgā vai arī Rīgā (Skolas iela 9), tad noteikumi uz piegādi neattiecas un arī piegādes izdevumi papildus nav jāsedz.

 

6. Garantija un atbildība

6.1. „ZIGZAG FACTORY” garantē, ka Prece tiek izgatavota labā kvalitātē un no materiāliem, kas ir piemēroti paredzētajiem Preces lietošanas mērķiem.

6.2. Jums ir pienākums nekavējoties pēc Preces saņemšanas veikt tās pārbaudi, konstatēt izmēru un krāsu atbilstību, kā arī iespējamos Preces defektus un/vai trūkumus. Konstatētu neatbilstību vai citu neskaidrību gadījumā Jums ir pienākums par to informēt „ZIGZAG FACTORY” pa telefonu vai e-pastu.

6.3. „ZIGZAG FACTORY”  garantija nevar tikt piemērota  bojājumiem, kas  radušies vai radījuši sekas Precei sakarā ar tās neatbilstošu izmantošanu un lietošanu, t.i., ķīmisku, higiēnisku,  elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laikapstākļu ietekme, pārmērīga tīša un/vai netīša nevērība, kuru Klients pieļāvis. Lūzam sazināties ar mums, esam gatavi Klientu atbalstīt.

6.4. „ZIGZAG FACTORY” garantijas termiņš ir 90 dienas no Preces piegādes brīža. Šajā periodā „ZIGZAG FACTORY” apņemas novērst Preces defektus garantijas ietvaros, ja defekts radies „ZIGZAG FACTORY” vainas dēļ, mēs Jums piedāvāsim:

6.4.1. novērst Preces defektus,  neatbilstību starp pasūtīto un piegādāto „ZIGZAG FACTORY” Preci.

6.5. ZIGZAG FACTORY neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas nopirktajai Precei ir radušās pēc  remonta darbiem, kurus ir veicis Klients vai jebkura cita trešā persona bez „ZIGZAG FACTORY” skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

6.6. „ZIGZAG FACTORY” garantija nekādā veidā neietekmē un neierobežo patērētāja tiesības pieteikt prasījumu par nekvalitatīvu,  neatbilstošu produktu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. „ZIGZAG FACTORY” dara visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk attēlos atspoguļotu Interneta vietnē piedāvāto Preces krāsu. Tomēr, ņemot vērā, ka patiesās produkta krāsas ir atkarīgas no Klienta monitora un attēla, tad „ZIGZAG FACTORY” nevar garantēt, ka Klienta monitorā redzamā produkta krāsa atbildīs attiecīgās Preces patiesajai krāsai, un krāsas neatbilstība nevar tikt uzskatīta par sliktu kvalitāti.

6.8. Preču aprakstiem Interneta vietnē www.zigzagfactory.com ir vienīgi informatīvs raksturs, un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp Interneta vietnes apmeklētāju un  īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Klienta informatīvā pieprasījuma kritērijiem.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Katrs jautājums saistībā ar Klienta veiktu un tam piegādātu Pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

7.2.  Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka Klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt iegādāto Preci. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota, jābūt saglabātam tās oriģinālajam iepakojumam,  iepakojums un marķējums nedrīkst būt sabojāti. Atgriežamajai Precei ir jābūt bez cigarešu, parfīma un citām smaržām, bez kosmētikas un citiem plankumiem. Higiēnisku iemeslu dēļ Klientam NAV tiesību 14 dienu laikā, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atgriezt gultas veļu. (MK noteikumi Nr.255 15.3 p.)

Lai noformētu atteikuma tiesības, Klients aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu saskaņā  ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

7.3.  Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece ir izgatavota pēc Klienta individuāla Pasūtījuma (Klients ir pasūtījis produktu, izvēloties un norādot materiālus, griezumus un toņus dažādām produktu daļām pēc saviem ieskatiem, radot individuālu produktu – konstruējot) vai ir neatvietojama.

 

8. Personīgās informācijas aizsardzības noteikumi, konfidencialitāte

8.1. Interneta vietnē Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar norēķinu sistēmu Paysera.

8.2. Operācijas ar bankas norēķinu kartēm un autorizācijas pakalpojumus nodrošina Paysera. Ja kompānijai, kura nodrošina apmaksas ar bankas norēķinu kartēm autorizāciju, ir pamatotas aizdomas par to, ka operācijai ir krāpniecisks raksturs – šī kompānija ir tiesīga atteikt minētās operācijas realizāciju.

8.3. „ZIGZAG FACTORY” apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju un garantē, ka Klienta personas datu apstrādē tiks ievērota augsta konfidencialitāte, garantējot personas datu drošību un aizsardzību. Dati, kas nepieciešami darījuma izpildei, tiek uzkrāti un var tikt nodoti darījumā iesaistītajām trešajām personām (piem., pārvadātājiem) tādā apjomā, kas nepieciešami, lai izpildītu Klienta Pasūtījumu. Elektroniskie dati, kas nepieciešami maksājumam ar kredītkarti, jo īpaši dati par pašu kredītkarti, netiek uzkrāti un glabāti.

8.4. ZIGZAG FACTORY nepieņem autortiesību aizsargātus materiālus pārstrādei, ja vien klients spēj nodrošināt dokumentu vai atļauja, kas piešķir atļauju izmantot šādu autortiesībām aizsargāta satura.

 

9. Nepārvarama vara

9.1. „ZIGZAG FACTORY” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus „ZIGZAG FACTORY” saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā „ZIGZAG FACTORY” centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

10. Kompensācija

10.1. Klients apņemas kompensēt, aizstāvēt un aizsargāt „ZIGZAG FACTORY” no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Klienta sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Interneta vietnes izmantošanā no Klientu puses.