• LV
  • EN
  • RU

ZIGZAG FACTORY

Privātuma politika

„ZIGZAG FACTORY” augsti vērtē Klienta uzticību, tāpēc esam darījuši visu, lai Klienta privātā informācija pie „ZIGZAG FACTORY” būtu pilnīgā drošībā. Esam parūpējušies par augstāko drošības  līmeni mūsu sadarbībā, lai Klients droši varētu veikt Pasūtījumus un maksājumus, bez bažām iegādājoties savu iecienīto „ZIGZAG FACTORY” tencela satīna gultas veļu jums ērtākajā laikā un veidā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ZIGZAG FACTORY (turpmāk – „ZIGZAG FACTORY”), vienotās reģistrācijas Nr.  LV40103712517, Juridiskā adrese: Kaļku iela 33, Kuldīga, LV-3301.
„ZIGZAG FACTORY kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@zigzagfactory.com

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs uzglabājam un izmantojam Jūsu personas informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, lai piekļūtu Klienta personas datiem vai tos labotu:

  • rakstiet mums uz e-pastu: info@zigzagfactory.com
  • Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Datu apstrāde

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

  • fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod „ZIGZAG FACTORY” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • „ZIGZAG FACTORY” uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

„ZIGZAG FACTORY” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus („ZIGZAG FACTORY” interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu aizsardzība

„ZIGZAG FACTORY” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un „ZIGZAG FACTORY” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
• Datu pseidonimizēšanu;
• Ugunsmūri;
• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
• Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu apstrādes nolūki

„ZIGZAG FACTORY” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
• Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
„ZIGZAG FACTORY” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu „ZIGZAG FACTORY” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no „ZIGZAG FACTORY” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas „ZIGZAG FACTORY” leģitīmās (likumīgās) intereses.

„ZIGZAG FACTORY” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
• veikt komercdarbību;
• piedāvāt kvalitatīvus un pārbaudītus IT produktus un risinājumus;
• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;
• analizēt „ZIGZAG FACTORY” mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
• administrēt Klienta kontu „ZIGZAG FACTORY” mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
• veikt darbības Klientu noturēšanai;
• segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
• izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
• nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
• novērst krāpniecību;
• nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
• nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
• pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
• administrēt maksājumus;
• administrēt neveiktus maksājumus;
• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
• informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Datu aktualizācija

„ZIGZAG FACTORY”  apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Klientiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, kā arī nodoto personas datu pilnību un pareizību.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja Klients vēlas izdarīt Pasūtījumu Interneta vietnē, „ZIGZAG FACTORY” ir nepieciešams zināt Klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj „ZIGZAG FACTORY” sniegt patērētājam piemērotu pieeju „ZIGZAG FACTORY”  Precēm. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par produktu klāsta jaunumiem, dažādām izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Jūs varētu būt ieinteresēts,kā arī palīdz nodrošināt pilnvērtīgu Klienta Pasūtījuma izpildi,  īstenot mūsu servisu: informēt par Pasūtījuma izpildes statusu, kā arī veikt piegādi.

Trešās puses

„ZIGZAG FACTORY” apņemas nekad nenodot iegūtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Interneta vietnē, citai organizācijai vai citai personai.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana 

Gadījumā, ja Jūs vēlaties attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa vai ja radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar „ZIGZAG FACTORY”.

Sīkdatnes

„ZIGZAG FACTORY” var uzglabāt Jūsu datorā sīkdatnes. Sīkdatne ir dati, kas tiek izmantoti, lai uzkrātu konkrētu informāciju par Interneta vietnes apmeklētājiem un par to, kā tie lapu ir izmantojuši.

Sīkdatnes dati palīdz „ZIGZAG FACTORY” uzlabot Interneta vietni un jebkādu Jums piedāvāto pakalpojumu. Sīkdatnes nesatur nekādu identificējošu informāciju. Jūs savā pārlūkprogrammā varat aizliegt sīkdatņu uzglabāšanu. To iespējams nodrošināt, uzstādot Jūsu pārlūkprogrammas izvēli atteikties no visām sīkdatnēm. Ja Jūs izvēlēsieties atteikties no sīkdatņu saņemšanas, dažas šīs Interneta vietnes funkcijas vai citas lapas iespējas var nedarboties.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Ar nepilngadīgajiem saistītā informācija

„ZIGZAG FACTORY”  rekomendē vecākiem un aizbildņiem iemācīt saviem bērniem izmantot savus personas datus internetā uzmanīgi un atbildīgā veidā.

Nepilngadīgajai personai nevajadzētu norādīt savus personas datus Interneta vietnē bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Interneta vietnes pakalpojumi ir atļauti visām juridiski rīcībspējīgām fiziskajām personām; nepilngadīgajām personām līdz astoņpadsmit gadu vecumam ir nepieciešama vecāku, audžu vecāku vai aizbildņu atļauja, izņemot gadījumus, kad viņi izmanto savu personīgi nopelnīto algu vai stipendiju.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

„ZIGZAG FACTORY” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami „ZIGZAG FACTORY” Interneta vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

 

Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv